Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

12:53
1213 966c 500
Reposted fromsunlight sunlight vialaparisienne laparisienne
12:50
Reposted frombluuu bluuu
12:50
Reposted frombluuu bluuu
12:50
Reposted frombluuu bluuu
12:50
Reposted frombluuu bluuu
12:49
Reposted frombluuu bluuu
12:49
2680 3feb
Reposted frompesy pesy vialaparisienne laparisienne
12:49
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
12:49
12:49
9519 ac4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
12:48
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
12:48
9865 e099
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarosses rosses
12:47
0274 4c58
Reposted fromsavatage savatage vialaparisienne laparisienne
12:47
4971 a221 500
Reposted fromLane Lane viarosses rosses
12:46
4661 ed96 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viarosses rosses
12:46
Reposted fromshakeme shakeme viarosses rosses
12:46
2122 c6d1 500
Reposted fromczajnikq czajnikq vialaparisienne laparisienne

November 05 2018

19:38
19:36
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
19:26
Miał miękkie wargi i twardy charakter. Potrafił zamknąć mi usta w najczulszy sposób i jednocześnie otworzyć serce. Dawał mi pewność, mimo, że jego spojrzenie mnie zawstydzało i kiedy na mnie patrzył - niepewnie spuszczałam wzrok. Był dla mnie czystą inspiracją, chociaż miałam przy nim stale brudne myśli.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajestemjeden jestemjeden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl