Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

22:02
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet vialaparisienne laparisienne
21:59
21:59
1484 d6e5 500
Reposted from2017 2017 vialaparisienne laparisienne
21:59
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana vialaparisienne laparisienne
21:57
9802 338d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
21:57
21:57
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabka zabka vialaparisienne laparisienne
21:56
2793 5e4b
Reposted fromwestwood westwood vialaparisienne laparisienne
21:55
21:54
3206 d448 500
Reposted fromMuppet Muppet vialaparisienne laparisienne
21:54
8593 2b65
Reposted fromOFFka OFFka vialaparisienne laparisienne
21:53


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen vialaparisienne laparisienne
21:52
3667 f063
21:52
7851 ba33 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa vialaparisienne laparisienne

November 07 2018

12:53
1213 966c 500
Reposted fromsunlight sunlight vialaparisienne laparisienne
12:50
Reposted frombluuu bluuu
12:50
Reposted frombluuu bluuu
12:50
Reposted frombluuu bluuu
12:50
Reposted frombluuu bluuu
12:49
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl