Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

ohsoquiet
0536 1b1d
<3
Reposted fromfelicka felicka viaStoneColdSober StoneColdSober
ohsoquiet
Bać się i robić - to jest odwaga!
ohsoquiet
1275 6ef8
ohsoquiet
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viaStoneColdSober StoneColdSober
ohsoquiet
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
ohsoquiet
4869 6630
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
5017 b93f
Reposted fromtosiaa tosiaa viarosses rosses
ohsoquiet
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viarosses rosses
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viarosses rosses
ohsoquiet
1235 eabe 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viarosses rosses
ohsoquiet
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarosses rosses
ohsoquiet
5108 58af
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viarosses rosses
ohsoquiet
ohsoquiet
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittlefool littlefool
7352 d8fd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialittlefool littlefool
ohsoquiet
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viarosses rosses
ohsoquiet
Znajdujesz dokładnie to, czego szukasz.
Kiedy rozglądasz się za złem, kłamstwem, spiskiem, niesprawiedliwością, przykrością, żalem - to szybko je znajdziesz.
Kiedy szukasz dobrych zdarzeń, dobrych stron, pozytywnych myśli, uczciwości i dobra w ludziach - to je znajdziesz!
Zastanów się - czego szukasz dzisiaj?
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarosses rosses
ohsoquiet
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viarosses rosses
ohsoquiet
Reposted fromfelicka felicka viarosses rosses
ohsoquiet
Reposted frombluuu bluuu viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl