Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

ohsoquiet
Reposted frombluuu bluuu
ohsoquiet
1344 d38f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viarosses rosses
ohsoquiet
ohsoquiet
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viarosses rosses

October 13 2017

ohsoquiet
2887 5006
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
ohsoquiet
Reposted frombluuu bluuu
ohsoquiet
Reposted frombluuu bluuu
9934 5972 500

banjosandbibles:

“Don’t slide through life. Savor it. Slow down. Be kind. Pay attention. Because this isn’t going to happen again.”
Carrie Fisher #nellinoel (at General Store)

ohsoquiet
1407 01eb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarosses rosses
ohsoquiet
Reposted frombluuu bluuu
ohsoquiet
Reposted frombluuu bluuu
ohsoquiet
7888 afb4 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
ohsoquiet
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg vialaparisienne laparisienne
5968 2588
ohsoquiet
8068 fb09 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
ohsoquiet
Reposted frombluuu bluuu
3487 a93b 500
Reposted fromturquoise turquoise viaStoneColdSober StoneColdSober
ohsoquiet
6359 0b40 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl