Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

22:23
Reposted frombluuu bluuu vialaparisienne laparisienne
22:23
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy: prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka vialaparisienne laparisienne
22:22
8436 c1a4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarosses rosses
22:22
3909 6ac1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viarosses rosses
22:20
7623 edf8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
22:20
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka vialaparisienne laparisienne
22:19
22:19
8335 3d38 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialaparisienne laparisienne
22:18
3715 d89e 500

heavenhillgirl:

I Origins (2014), dir. Mike Cahill

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaparisienne laparisienne
22:18
9343 9216
22:17
0130 27bb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
22:17
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
22:16

June 06 2017

19:53
19:53
19:45
Reposted frombluuu bluuu
19:45
Reposted frombluuu bluuu
19:44
19:43
Reposted frombluuu bluuu
19:43
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl